Pałacyk Oborskich

Sztuka

Sztuka reprezentowana jest dość dużą grupą eksponatów, liczącą nieco ponad tysiąca pozycji. W zbiorze znajduje się kilka prawdziwych „perełek”, m.in. obrazy Vlastimila Hoffmana, Wojciecha Kossaka i Konstantego Niemczykiewicza oraz akwarela Abby Fenichela. Muzeum stara się gromadzić sztukę współczesną związaną z artystami miejscowymi, stąd na zasób działu składają się również prace m.in. Edwarda Kociańskiego, Krzysztofa Krawca, Stanisława Mityka, Henryka Momota, Tadeusza Przywary, Jana Stępnia, Aleksandry Stroczyńskiej i Jana Wozowicza. Ponadto w dziale znajdują się: cukiernice, karafki, kieliszki, kubki, pucharki, sztućce oraz niewielki zbiór mebli pochodzących z domów mieleckich mieszczan. Ozdobą zbioru są rzeźby przedstawiające popiersia dwóch królów polskich – Zygmunta Starego i Stefana Batorego, wykonane prawdopodobnie przez Władysława Eljasza (w latach 1873-1882), a pochodzące z zamku hr. Reyów w Przecławiu, oraz przedwojenne portrety zasłużonych mielczan, m.in. aptekarza Andrzeja Pawlikowskiego i notariusza Ignacego Kosińskiego.

Szczególne grupę eksponatów stanowi kolekcja prac Władysława Żurawskiego, drzeworytnika i malarza związanego z Mielcem latami powojennymi, tutaj zmarłego i pochowanego. W tym momencie jest to jeden z większych (jeżeli nie największy) zbiorów twórczości tego artysty w Polsce (kilkaset sztuk akwareli, drzeworytów, klocków drzeworytniczych, rysunków oraz jego akcesoria malarskie i drzeworytnicze – dłuta, kasety malarskie, palety, pędzle, pojemniki na farby i terpentynę, sztalugi), sukcesywnie powiększany o nowe nabytki. Uzupełnieniem kolekcji drzeworytów są prace współczesnego artysty, urodzonego w Borkach Nizińskich koło Mielca, obecnie zamieszkałego w Kanadzie Kazimierza Głaza.Archiwum Historyczne

Dział Archiwum Historycznego gromadzi wszelkiego rodzaju dokumenty związane z historią Mielca i regionu.

Najstarszą część tworzą dokumenty jeszcze z okresu staropolskiego. „Perełkami” są tutaj dwie księgi wójtowsko-radzieckie miasta Rzochowa (XVII w. – początek XIX w.) oraz trzy dokumenty – autografy królewskie, podpisane przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dopełniają je dokumenty związane m.in. z osobą Jana Karola Chodkiewicza i Zacheusza Mieleckiego.

Dokumenty z późniejszego okresu tworzą kolekcje związane z poszczególnymi osobami czy instytucjami. Na uwagę zasługuje zbiór dokumentów dotyczących Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu, przedstawiających jego działania bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej oraz udział w rekrutacji ochotników do Legionów Polskich. Całość funkcjonuje pod nazwą Teki Janusza Strzały (od nazwiska darczyńcy). Kolejną kolekcję tworzą dyplomy, kroniki, legitymacje, zaświadczenia itp. dotyczące Zakładów Lotniczych w Mielcu z okresu przed wybuchem II wojny światowej, czasów okupacji hitlerowskiej i lat powojennych. Jej dopełnieniem jest duża ilość fotografii. Znaczny zbiór tworzą wszelkiego rodzaju dokumenty związane z zasłużonymi dla Mielca rodzinami Haładejów i Figwerów. Ponadto na uwagę zasługują mapy Mielca i regionu, począwszy od końca XIX w. do lat 80. XX w.

Na zasób działu Archiwum Historycznego składa się również duża ilość rękopisów i maszynopisów oraz dokumentów życia społecznego (afisze, cenniki, klepsydry, plakaty, reklamy itp.) przedstawiających historię Mielca i regionu. Dopełnieniem są m.in. druki urzędowe i kroniki obrazujące życie codzienne Mielca i regionu w okresie zaborów, międzywojennym, okupacji hitlerowskiej, powojennym i po 1989 r.

Szkolnictwo

Grupę tworzy duża ilość eksponatów. W jej skład wchodzą m.in. pióra, stalówki i ołówki, tabliczki szkolne oraz zeszyty, np. do kaligrafii, prowadzone przez mielczan. Uzupełnieniem są przedmioty zgromadzone w Dziale Archiwum Historycznego – dzienniki i legitymacje szkolne, mianowania nauczycielskie, świadectwa półroczne i roczne, zaświadczenia szkolne oraz drukowane katalogi wydawnictw i pomocy szkolnych. Ponadto w bibliotece muzealnej znajduje się dość duża grupa podręczników szkolnych.

Numizmaty

Grupa zawiera dość dużą liczbę eksponatów. W jej skład wchodzą głównie monety będące w obiegu w okresie zaborów, przedwojennym i powojennym. Sporą ilość stanowią kopie monet z czasów Polski książęcej i królewskiej. Dopełnieniem całości są bony będące w powszechnym obiegu w okresie PRL oraz literatura numizmatyczna w zbiorach biblioteki muzealnej.Militaria

Zbiór ten nie jest zbyt liczny. Tworzą go egzemplarze broni białej i palnej, mundury i oporządzenie wojskowe. „Perełką” jest wspaniała karabela turecka z przełomu XVII i XVIII w., będąca niegdyś własnością hr. Romera z Borowej, przekazana w darze do zbiorów muzealnych przez mieleckiego fotografa Wiktora Jadernego. Uzupełnieniem zbioru są dokumenty, m.in. dziennik wojenny z lat 1915-1917 por. Franciszka Dubiela oraz korespondencja legionistów mieleckich z okresu I wojny światowej, przechowywane w Archiwum Historycznym.